Хімія життя

 

опис досвіду роботи
Сьогоднішня школа – це завтрашнє суспільство

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її основа – розвиток та виховання особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, уміє використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати інформацію, прагне змінити на краще своє життя та  життя в країні.  Стара традиційна освітня система передачі знань від учителя до учня не може озброїти людину відповідями на питання, що постають протягом життя. І актуально звучить афоризм, що школа повинна не навчити на все життя, а навчити все життя вчитися.

Створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися все життя – задача, яка спонукає мене до створення такого освітнього середовища,  в якому з роками не звикаєш до «зручних» методів і прийомів, де не почуваєш себе   запрограмованим  роботом. Тому і  працюю над вдосконаленням своїх  професійних умінь, оволодіваю сучасними технологіями навчання і виховання, постійно вчуся, самовдосконалююся. Недарма  педагогічна проблема над якою працюю: «Практичне використання педагогічних технологій та інновацій як важлива умова компетентнісного підходу до навчання і виховання на уроках біології», а алгоритмом діяльності для мене і моїх учнів стали слова: пізнавати, діяти, спілкуватися, жити. Саме використання елементів інноваційних технологій щодо формування ключових компетентностей дозволяє  успішно реалізовувати завдання сучасної школи. Під компетентністю розумію гармонійну систему рис особистості, набуту в навчально-виховному процесі, що являє собою сплав мотивів, знань, умінь та здібностей якісно виконувати певний вид діяльності.

Опрацьовую відповідну літературу із серії «Золота педагогічна скарбниця». Через «технології»- «вчення про майстерність», знайомлюся зі способами і засобами здійснення педагогічного процесу. Це для мене і наука про раціональні шляхи навчання, і реальний процес навчання. А «компетентності» є своєрідними комплексами знань, умінь та ставлень, які набуваються в навчанні й дозволяють людині розуміти та оцінювати проблеми. Розділяю погляди нідерландського психолога Д. Шона, що все залежить від успішності функціонування системи «Вчитель - Учень». Тому намагаюся бути компетентнісним педагогом, щоб виховати компетентнісного учня. Моє «золоте правило навчання» добре знайоме учням:  освіта не дається вчителем, вона одержується самим учнем. Уроки – засіб активізації розумової діяльності, що дозволяють розширювати пізнавальну діяльність, спонукають до самоосвіти учнів, розвивають життєві компетентності. Тому і практикую їх в три фази: виклик, реалізація смислу (осмислення) та   рефлексія. Весь навчальний процес спрямовую на розвиток дитини, можливості самореалізації особистості, свідоме засвоєння знань, поваги до думки іншої людини тощо. «Занурити учня в предмет» дозволяють інноваційні технології, які масово впроваджуються з 60 –х років ХХ століття, використання їх елементів дозволяють мені забезпечити результат – підвищити ефективність навчально – виховного процесу, гарантувати його високий рівень.

Використовуючи ті чи інші технології акцент роблю на доцільність, керованість, адекватність змісту освіти та контингенту тих, кого навчаю.  Впровадження інноваційних технологій вимагає від мене серйозної підготовки, бо слід визначити умови, за яких зможу досягти мети навчально – виховного процесу в цілому та окремого уроку конкретно.

Для цього відповідним чином реалізуючи зміст програмового матеріалу, надаю переваги методам проблемного навчання – дослідницькому,  діалогічному, евристичному, тобто методам, які пробуджують «дослідницький рефлекс», у процесі застосування яких найчастіше ставлю запитання «А якби…?» та «А якщо…?»

 Керуючись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, сприяю формуванню на уроках біології основних ключових компетентностей – соціальних, комунікативних, інформаційних, полікультурних, саморозвитку, самоосвіти та продуктивної творчої праці. Впроваджуючи елементи технології проблемного навчання, надаю переваги таким формам  діяльності, які дозволяють формувати критичне мислення, а саме: мозковий штурм, пошук фактів, аналіз даних. Поєднання їх з ігровими технологіями підвищує інтерес учнів до вивчення предмета, допомагає подолати труднощі.  Готуючись до кожного уроку, прагну, щоб він максимально розвивав пізнавальну діяльність учнів.  Застосування технології особистісно орієнтованого навчання  стимулює учнів до самостійного  використання найбільш значущого для них способу опрацювання навчального матеріалу.  Навчальні стратегії, як «мозкова атака», «запитання-відповідь», «кубування», які подобаються учням,  спонукають їх  до творчості, вони вільно висловлюють свої думки, не бояться помилитися. Презентуючи проблему уроку, пропоную усім взяти участь у її обговоренні, так залучаю до співпраці. Часто учням пропоную схеми – опори, з якими вони працюватимуть на уроці. Проте найбільшу зацікавленість пробуджує  мотиваційна установка. Часто використовую рубрику «Цікаво знати», яку готують самі учні,  опрацьовуючи різні джерела інформації. Технології розвивального навчання збагачують уяву, мову, мислення, пам'ять моїх вихованців. Використання переваг технології колективного навчання звільняє мене від значної частки фронтальної роботи, збільшується час для індивідуальної допомоги учням, а емоційний настрій та співробітництво стимулюю репліками: «Правильно, молодці», «Давайте поміркуємо», «Оцінимо відповідь разом». Ці звернення підтримують атмосферу співробітництва. Колективна робота створює ту творчу лабораторію, в якій кожен учень виступає як дослідник, шукає і знаходить відповіді, запрошуючи мене як консультанта. Так поступово разом переходимо до вивчення нового матеріалу, а про інформацію над якою працюємо, кожен може сказати: відома, нова, зацікавила.  Традиційно організована робота в групах дозволяє налагодити позитивні взаємини, ініціатива переходить до учнів, це надає їм можливості вчитися соціальним навичкам, прислухатися до думок інших, толерантно обирати позицію щодо навчання. Навчальний процес супроводжую різними видами діяльності, наприклад, історія, задача, експеримент, гра, проблема тощо. Враховуючи вікові особливості школярів, ще із п’ятого класу вчу учнів осмислювати інформацію, аналізувати відповідь товариша, головне записувати у вигляді таблиць, схем, опорного конспекту. Поступово привчаю узагальнювати інформацію практичного, вербального й аудіовізуального характеру, удосконалюю вміння спостерігати  і вчу будувати доведення у формі звіту, практичної роботи.  На основі спостережень, дослідів, аналізу різної інформації вчу висловлювати думки, обґрунтовувати їх, доводити, перевіряти. Поступово учні навчаються проводити дослідження і проектувати, що є  важливими факторами набуття ключових та предметних компетентностей. Так розвиваються  уміння у сфері «проблема – розв’язок», формуються навички самостійного отримання нових даних,  нових фактів і знань, їх раціонального осмислення і практичного застосування, проявляється ініціативність. Поетапно у школярів на уроках  біології  формуються загальні компетентності: освітня, методологічна, комунікативна, експериментально-практична та надпредметні - комп'ютерна, екологічна, валеологічна, соціокультурна тощо.

Пріоритетну роль у викладанні біології надаю науково – дослідній роботі школярів. На заняттях гуртка, виконуючи дослідження, учень розвиває самостійність, набуває навички й  досвід самореалізації. Така робота дозволяє зміцнити міждисциплінарні зв’язки, особливо з такими предметами, як математика, хімія, фізика й географія.  Розкриваються можливості кожного учня, вони вірять в себе, самостверджуються, а ще виховується свідома дисципліна, взаємодопомога, постійна готовність включитися до різноманітних видів діяльності, розвиваються елементи  творчості та ініціативи.

Після запровадження компетентнісного підходу до викладання біології періодично проводжу  моніторинг знань, умінь та навичок учнів, а після зроблених висновків здійснюю їх корекцію. До цієї роботи готуюся заздалегідь: складаю тести, розраховую час на їх проведення. Все у єдності формує позитивне ставлення до школи, навчання. З метою перевірки знань і вмінь застосовую різноманітні тестові завдання як репродуктивного так і творчого характеру, кросворди, різноманітної форми біологічні диктанти. Дозволяє економити час багатий дидактичний матеріал, наявність у класі бібліотечки довідкової літератури.

Все це сприятливо позначається на результатах роботи. Підвищився рівень навчальних досягнень з предмету. Мої вихованці є переможцями районних предметних олімпіад, турнірів. Щорічно разом беремо участь у Всеукраїнських конкурсах натуралістичної творчості. Горджуся своїми призерами та дипломатами, які за високі досягнення мають змогу щорічно відпочивати в екологічному таборі «Юнат» м. Києва. Навчально-дослідні земельні ділянки названо серед кращих в області. Кращі результати ще попереду.

За останні роки підвищилась професійна майстерність, ділюся з колегами своїм творчим доробком щодо формування мислячої, творчої особистості школяра, вчу як зберегти його самобутність і самоцінність, як розвивати стійкий інтерес до знань, їх потребу до самостійного пошуку.

Своє основне завдання – не «донести», «пояснити», та «показати» учням, а організувати спільний пошук вирішення завдання, яке постало перед ними, вбачаю у своїй роботі. Буду завжди вчити дітей бачити, сприймати, відчувати, розуміти красу навколишнього світу . Сприймання, осмислення прекрасного – це основа, стрижень освіченості, серцевина культури, без якої почуття залишаються глухими до всього благородного і високого у житті.

Незмінним лишиться моє професійне правило – допомогти кожному школяру реалізувати свої здібності та досягти вершин навченості, віднайти в душі кожного учня ті чутливі струни, які дозволять йому «зазвучати» і вічним буде Храм Знань, у якому буде жити любов до школи, до пізнання...

 

Література

  1. Бондар.С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів  //Біологія і хімія.-№2.-2003.
  2. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя.- Х.: Вид.група «Основа», 2008.-111с.
  3. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність:посібник для вчителів. -Луганськ,2004.- 84с.
  4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій Автор – укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009.-176с.-(Серія «Золота педагогічна скарбниця»)
  5.  Житник Б.О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. Х .: Вид.група «Основа»,2005
  6. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць/ Автори – укладачі Н.П. Наволокова., В. М. Андрєєва – Х.: Вид. група «Основа», 2009.-176с.-(Серія «Золота педагогічна скарбниця»)
  7. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2009.-176с.-(Серія «Золота педагогічна скарбниця»)
  8. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология.- М.,2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 09 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter