Хімія життя

 

Орієнтовні завдання олімпіади з хімії

Готуємо олімпійцівОрієнтовні завдання

 учнівської олімпіади з хімії

7 КЛАС

 

У завданнях 1-4 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

 

1. Виберіть визначення хімічного елемента:

А  електронейтральна частка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та електронів

Б  найдрібніша хімічно неділима частка речовини

В  вид атомів з однаковою масою

Г  вид атомів з однаковим зарядом ядра

2. Визначте молекулярну масу гемоглобіну, якщо до складу гемоглобіну входить чотири атоми Fe (ІІ), які становлять 0,33 % маси молекули:

А  65000 г/моль                                    В  70240 г/моль 

Б  67878 г/моль                                     Г  72460 г/моль 

3.  Укажіть хімічне явище:

А  подрібнення цукру

Б  горіння поліетилену

В  плавлення чавуну

Г  фільтрування суміші                                                                                        

4. Виберіть найпоширеніші елементи земної кори:

А  Si, Ca, Р, О

Б  Са, Мg, Fe, Si

В  Al, Fe, O, Si

Г  O, Si, Ca, Ba

Д Ca, Fe, Na, Cl     

 

Завдання 5-6 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

5. Установіть відповідність між хімічним елементом і його максимальною валентністю:

                   Елемент                    Валентність

                   А  Фосфор                     1.  І              

                   Б   Силіцій                    2.  ІІ

                   В  Оксиген                   3. ІІІ

                   Г  Бор                           4.  ІV

                                                        5.  V

 

 

 

 

 

6.  Установіть відповідність між простими й складними речовинами та їх прикладами:

А  прості речовини                     1.  Cu(OH)2

Б  складні речовини                    2.  FeCl3

                                                   3.  N2

                                                   4.  O3

                                                   5.  H2O

А

 

Б

 

                                                   6.  Cu

                                                   7.  Al

Завдання 7-8 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

 

7.  Установіть послідовність процесу розділення суміші кухонної солі та глини:

А  змішування з водою                         

1

 

2

 

3

 

4

 

Б  фільтрування

В  випарювання і кристалізація

Г  відстоювання

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

  1. 8.           Установіть послідовність збільшення загальної кількості атомів у молекулах речовин:

А  вода                         

Б  кисень

В  залізо

Г  сульфур (VІ) оксид

 

Завдання 9-12 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

 

  1. 9.           Мінерал містить 6% Mg(CrO2)і  94% Fe(CrO2)2 . Визначте масову частку Хрому у мінералі. Яка маса Хрому міститься у 1 т мінералу ?                     7 балів
  2. 10.      Хімічний аналіз зразка органічної сполуки масою 3,16 г виявив, що до його складу входять 0,92 г Карбону; 0,12 г Гідрогену; 0,8 г Кальція; решта – Оксиген. Складіть формулу сполуки.                                                                               5 балів
  3. 11.      Два елементи – елемент І групи та елемент ІV групи утворюють сполуки з Гідрогеном. У кожному з яких масова частка Гідрогену складає 12,5 %. Які це елементи ?                                                                                                           5 балів
  4. 12.      Нітроген як елемент – органоген входить до величезної кількості біологічно важливих сполук. Але й неорганічна хімія Нітрогену –  різноманітна і багата. Наприклад: амоніак NH3, гідразин N2H4, гідроксиламін NН2ОH, нітритна кислота НNО2, нітратна кислота НNО3. Наведіть графічні формули молекул цих сполук.                                                                                                                 5 балів

                                                                                

 

                                               

Орієнтовні завдання

 учнівської олімпіади з хімії

8 КЛАС 

У завданнях 1-4 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1.  Визначте об’єм сульфур (ІV) оксиду (н.у.) масою 28,57 г за н.у.:

А 10 л                              Б  12 л                              В  14 л                      Д  18 л

2. Укажіть у яких пробірках відбулися реакції, якщо у чотири пробірки – з водою (І), розчинами NaOH (II), H2SO4 (III), HCl (IV) внесли порошок цинк оксиду:

А  у всіх                                                 Г  ІІ, ІІІ, ІV

Б  І, ІV                                                    Д  І, ІІІ, ІV

В ІІІ, ІV

3. Визначте число атомів у 2 г карбон (ІV) оксиду:

А  0,65 ∙ 1023                      Б  0,82 ∙ 1023                             В  0,45 ∙ 1023                      Г  0,95 ∙ 1023

4. Систематизуйте наведені реакції за типом:

1. CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu               4. 2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2

2. 2Fe+ 3Cl2 = 2FeCl3                                      5.  Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)+ 3H2O

3. 3MgO + P2O5 = Mg3(PO4)2                     6. 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

              

 

Сполучення

Заміщення

Обміну

А

3

2,5

1,4,6

Б

4,6

1,3,5

2

В

2

3,4

1

Г

2,3

1,4,6

5

 

 

 

 

 

Завдання 5-6 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

  1. 5.      Установіть відповідність між відносною густиною газу та його хімічною формулою:

А

 

Б

 

В

 

Г

 

            Відносною густина газу:                 Хімічна формула:

               А  Dпов.= 1,17                                         1  NH3

               Б  DН2  = 16,00                                       2  H2S

               В  DНе = 4,25                                          3  СН4      

               Г  DАr = 0,40                                           4  О2

                                                                               5  СО2

 6. Установіть відповідність між формулами гідроксиду та оксиду:

А

 

Б

 

В

 

Г

 

            Формула оксиду                         Формула гідроксиду          

             А  Е2О                                                               1. НЕО3  або  Н3ЕО4

             Б  Е2О5                                                              2. НЕО або ЕОН

             В  Е2О7                                             3. НЕО4 або Н5ЕО6

             Г  Е2O3                                                            

Завдання 7-8 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

7.  Установіть послідовність величин для кисню згідно з ланцюжком

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

кількість молекул → кількість атомів → кількість речовини (моль) → об’єм (н.у.,л) → маса (г):

А  22,4                                               Г  1,204 ∙ 1024 

Б  6,02 ∙ 1023                                       Д  32

В  1                                                

 

8.  Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від металу до оксиду неметалічного елемента:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А  NaOH                                                  

Б  Na                                                           

В  SO2 

Г  Na2SO3 

 

Завдання 9-12 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

9. Відома гра «Ерудит», у якій гравець отримує випадковий набір літер і має скласти з нього змістовні слова. Пограємо в «Хімічного ерудита». У нас буде словом – рівняння, а літерою – символ хімічного елемента або число, яке можна ставити індексом чи коефіцієнтом рівняння. Кількість знаків +, =, ( ) не обмежується. Наприклад, рівняння  2SO2 + O2 = 2SO3 складене з двох літер S, трьох літер О, чотирьох літер 2 та однієї літери 3. Вам випав такий набір літер (у дужках вказана їх кількість): Са (6), О (6), Н (8), Сl (4), 2 (16). Необхідно використати найбільшу кількість із них, склавши декілька хімічних рівнянь. Наведіть варіант розв’язку цієї задачі.                                                           5 балів                                                                                                                                                                                                   

10. Установіть молекулярну формулу хімічної сполуки, що містить 16,4 % Магнію;   16,4 % Карбону; 1,4 % Гідрогену та Оксиген.                                                              3 бали                                                                                                                               

11. Елемент Х утворює велику кількість оксигеновмісних кислот. Прикладами цих кислот є неорганічні кислоти 1 – 4.  Вони мають різну основність. До складу молекул кислот 1–3 входять по три атоми Гідрогену, а число атомів Оксигену в ряду кислот 1–3 збільшується на одиницю. У таблиці 1 наведено дані про вміст Гідрогену й елемента Х  у кислотах 3 і 4.

                                                                                                                Таблиця 1

Кислота

Вміст елементів (% за масою)

 

Н

Х

3

3,09

31,6

4

2,27

34,8

 

 

1. Назвіть елемент Х.         2. Визначте кислоти 1–4 та заповніть таблицю 2.

 

                                                                                                        Таблиця 2

Кислота

Формула кислоти

Основність

молекулярна

графічна

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        12 балів  

                                                                                                                                                     

12. Є газова суміш, що складається з двох газів, один з яких – проста речовина, інший – бінарна сполука. Густина газової суміші 0,1562 г/л (за н.у.). Відомо, що гази знаходяться в об’ємному співвідношенні 9:1 відповідно. Визначте формули цих газів.                                                                                                               5 балів                                                                                                                                       

 

 

 

Орієнтовні завдання

 учнівської олімпіади з хімії

9 КЛАС 

У завданнях 1-4 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Укажіть співвідношення мас розчиненої речовини та розчинника у 25% розчині:

А  1:1                      В  1:2

Б  1:3                       Г  1:4

2.  Виберіть ряд, який містить формули лише слабких електролітів:

А  HF, HNO3, NH4OH                 В  HCN, HI, NaOH

Б  HF, HNO2, NH4OH                  Г  KOH, HNO3, NaOH

3Виберіть електронну формулу елемента з найбільшою електронегативністю:

А  1s22s22p63s1                             В 1s22s22p63s23p5

Б  1s22s22p63s23p3                                      Г 1s22s22p63s23p2

4. Визначте ряд сполук Фосфору, у якому ступінь окиснення Фосфору зменшується:

А  (NH4)2HPO4, [PH4]I, Ca3P2                         В  HPO3, Na2HPO3, KH2PO2

Б   (NH4)3PO4, Ba(H2PO4)2, NaHPO4              Г  H4P2O7, CaHPO4, PH3             

Завдання 5-6 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

5. Установіть відповідність між рівняннями реакцій і характером зміни ступенів окиснення атомів Хлору:

 

Рівняння реакцій

Характер зміни ступенів окиснення атомів Хлору

А  4HCl + MnO2 = Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Б  3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O

В  NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

Г  3H2S + KClO3= 3S + KCl + 3H2O

1. Хлор – тільки окисник

2. Хлор – тільки відновник

3. Хлор – окисник і відновник

4. Хлор не змінює ступенів окиснення

5. Хлор – частково відновник, частково

не змінює ступенів окиснення

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

А

 

Б

 

В

 

6.  Визначте ступені окиснення атомів Сульфуру в сполуках і встановіть відповідність між сполуками Сульфуру й твердженнями щодо зміни ступеня їх окиснення:

А SO3         1. Атом не може зменшувати ступінь окиснення в хімічних реакціях

Б  S             2. Атом не може підвищувати ступінь окиснення в хімічних реакціях

В H2S         3. Атом може в хімічних реакціях і знижувати,

                       і підвищувати ступінь окиснення

Завдання 7-8 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

1.

 

2.

 

3.

 

7.   Установіть послідовність електронних структур частинок, що відповідає схемі перетворення N3+ → N3- → N0

А  1s22s22p6                              Г  1s22s22p3

Б  1s22s22p0                                              Д 1s22s22p5

В  1s22s22p2

1.

 

2.

 

3.

 

8. Виберіть послідовність речовин для здійснення перетворень згідно зі схемою кислотний оксид (1) → кислота (2) → сіль (3):

А SiO2                   Г H2 SO4

Б  SO3                              Д Na2SiO3

В CuSO4

Завдання 9-12 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

9. У атмосфері хлору спалили 1,76 г суміші мідних і залізних ошурок, у результаті чого утворилася суміш їх хлоридів масою 4,60 г.

1. Розрахуйте масові частки металів у суміші.

2. Яку масу ферум (ІІ) хлориду можна було б одержати при розчиненні суміші ошурок у хлоридній кислоті?                                                                                                         8 балів

10. Знайдіть вміст ізотопу 13С у Карбоні, якщо природний Карбон складається з двох стабільних ізотопів 12С  і 13С.                                                                                        3 бали

11.  Перед вами – варіант періодичної системи елементів, вміщений у одному з перших видань «Основ хімії» Д.І. Менделєєва (1869 р.).

1. У лютому 1869 р. Д.І. Менделєєв писав: «Элементы, расположенные по величине атомного веса, представляют явственную периодичность свойств…». Як нині формулюється періодичний закон?

2. Яка група відсутня у старому варіанті системи та чому?

3. Укажіть елементи, які передбачені Д.І. Менделєєвим та позначені у старій таблиці знаком «?».

Группы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ряды

 

1.

2.

 

R2O

 

RO

 

R2O3

RH4

RO2

RH3

R2O5

RH2

RO3

RH

R2O7

(R2H)

(RO4)

   1 Н

 Li  7

Be  9,4

B  11

C  12

N  14

O  16

F  19

 

3.

4.

    23 Na

K  39

     24  Mg

Ca 40

  27,3 Al

? 44

  28 Si

Ti 48

 31 P

V  51

   32  S

Cr 52

  35,5 Cl

Mn 55

Fe 56, Co 59,

Ni 59, Cu 63

5.

6.

  (63 Cu)

Rb 85

    65  Zn

Sr 87

 68 ?

Yt 88

   72  ?

Zr  90

     75 As

Nb 94

    78  Sc

Mo 96

 80 Br

?  100

Ru 104,Rh 104,

Pd 106, Ag 108

7.

8.

(108 Ag) Cs 133

   112 Cd

Ba 137

    133 In

La?138

   118 Sn

Ce 139

   122 Sb

Di?142?

125 Te

 

127 I

 

 

9.

10.

 

 

Er 175

? 180

Ta 182

W 184

      –

? 190

Os 193, Ir 195,

Pt 197, Au 197

11.

12.

 (197Au)

 

   200 Hg

    –

    204 Tl

     –

   207 Pb

Th 234

 208 Bi

? 237

      –

U 240

     – 

     –

 

 4. Властивості яких ще невідомих елементів та їх сполук учений докладно описав, ґрунтуючись на Періодичному законі? Запишіть електронні конфігурації атомів цих елементів, формули оксидів та сполук із хлором.  

 

                                                                                                                                                        7 балів

 

12. Розповсюджений у природі оксид неметалу Е має величезне практичне значення та широко використовується у народному господарстві. Юний хімік проаналізував оксид Е і знайшов, що масова частка Е у цьому оксиді складає 47%. Відомо, що зазначений оксид не реагує з водою, а Е знаходиться у ІV групі періодичної системи елементів. Визначте формулу оксиду. Напишіть по одному рівнянню реакцій цього оксиду з металом та неметалом.                                      3 бали       

 

 

 

 

Орієнтовні завдання

 учнівської олімпіади з хімії

10 КЛАС

У завданнях 1-4 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Укажіть, у яких реакціях йон NO2- виконує роль окисника, а в яких відновника:

  1. NO2- + PbO2 + 2H+ = NO3- +Pb2+ + H2O
  2. NO2- + 2I + 2H+ = I2 + NO + H2O
  3. NO2- + H2O2 = NO3- + H2O
  4. NO2- + Br2 + 2OH- = NO3- + 2Br + H2O

А  відновник у реакціях 1,2; окисник – у 3,4           В  відновник у реакціях 2,3; окисник – у 1,4

Б  відновник у всіх реакціях                                     Г  відновник у реакціях 1,3,4; окисник – у 2

                                                                                   Д  окисник у всіх реакціях

2. Визначте речовини а – д, які взяли участь у перетворенні сполук Феруму:

 

б

 

 Fe FeCl2 Fe(OH)2  Fe(OH)3

 

д

 

                                                                             ¯

FeCl3  FeCl2 + S + HCl                      

 

 

а

б

в

г

д

А

Cl2

HCl

Cl2

Na2S2O3

FeO

Б

HCl

Cl2

O2

H2S

Fe2O3

В

HClO

HClO

H2O2

H2O2

Fe

Г

HClO3

HCl

HNO3

H2SO4

Fe3O4

                                                                                                                         

3. Укажіть, чим пояснюється той факт, що 115 хімічних елементів утворюють більше             400 різних простих речовин:

А  здатністю елементів сполучатися між собою                                                        

Б  здатністю металів взаємодіяти з неметалами

В  здатністю елемента існувати у вигляді різних простих речовин

Г  здатністю елементів реагувати з киснем повітря

4. Визначте, як зміститься рівновага при збільшенні тиску у таких рівноважних реакціях:

А  CO +  H2O ↔ H2 + CO2            Б  2NH3↔ 2N2 + 3H2              В  2NO + Cl2↔ 2NOCl

 

 

А

Б

В

Г

1 реакція

вліво

не впливає

вправо

не впливає

2 реакція

вправо

вліво

не впливає

вправо

3 реакція

вліво

вправо

не впливає

вліво

Завдання 5-6 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

5. Укажіть відповідність кислотно-основних властивостей оксидів Хрому, Феруму і Цинку ступеню окиснення металу в сполуках CrO (1), Cr2O3 (2), CrO3 (3), FeO (4), Fe2O3 (5), ZnO (6) :

 

Кислотні

Амфотерні

Основні

А

1, 4

2, 6

3, 5

Б

2, 4

1, 5

3, 6

В

1, 3

4, 6

2, 5

Г

3

2, 5, 6

1, 4

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

6. Установіть відповідність солі основі та оксиду, що її утворили:

А

 

Б

 

В

 

Г

 

                   Сіль                     Основа та оксид        

             А  CuSO4                           1.  Fe(OH)3 + N2O5       5.  Cu(OH)2 + SO3

             Б  Fe(NO3)3                      2.  Al(OH)3 + SO3          6.  Al(OH)3 + SO2

             В  MgSO3                   3.  Fe(OH)+ NO2

             Г  Al2(SO4)3                    4.  Mg(OH)2 + SO2

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Завдання 7-8 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

7. Установіть послідовність одержання амоній нітрату з наведених речовин:

А  нітратна кислота                                               

Б   нітроген (ІІ) оксид               

В  амоніак

Г  нітроген (ІV) оксид

1.

 

2.

 

3.

 

8. Установіть послідовність розпізнавання розчинів амоній сульфату, сульфатної, хлоридної, нітратної, ортофосфатної кислот і води хімічним способом, використовуючи зазначені реактиви:

А фенолфталеїн                

Б лакмус                             

В луг, Ba(OH)2      

Г арґентум нітрат

 

Етап

Речовини, що визначаються

Зміни, що відбуваються

І

 

 

ІІ

 

 

ІІІ

 

 

 

Завдання 9-12 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

9. Хімічний елемент Х утворює просту речовину у вигляді м’якого легкого металу. Важливий мінерал, що містить Х, іноді в минулому використовували як гроші. У одній групі періодичної системи разом із Х знаходяться металічні елементи з найбільшою і найменшою хімічною активністю.

1. Визначте елемент Х.

2. Укажіть вищезгаданий мінерал і його значення в життєдіяльності людини. Яка українська назва одного з об’єктів зоряного неба та яким чином нагадує нам про цей мінерал?

3. Наведіть формули і тривіальні назви трьох сполук цієї групи.

4. Запишіть приклади реакцій (не більше 3), за якими можна добути різні важливі сполуки елемента Х.                                                                                                                                   5 балів                                                                                                                          

10.  Наведіть хімічні рівняння, які відповідають таким перетворенням:

А  сіль + неметал → один продукт реакції

Б  сіль + неметал → два продукти реакції

В  сіль + метал → один продукт реакції

Г  сіль + метал → два продукти реакції                                                                                      4 бали

11.  У закритій посудині змішали 0,224 л хлору (н.у.) із двома газами: перший утворюється в результаті взаємодії 3,78 г алюмінію з розбавленою сульфатною кислотою, другий – у результаті розкладу 7,35 г бертолетової солі. Яка кислота і  з якою масовою часткою утворилася в результаті взаємодії цієї суміші?                                                                       10 балів

12.  Зразок кристалогідрату барій хлориду, забруднений натрій хлоридом, містить 52,7% Барію і 13,8% води. Обчисліть вміст домішок у барій хлориді і напишіть формулу кристалогідрату.                                                                                  

                                                                                                                                                       5 балів                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовні завдання

 учнівської олімпіади з хімії

11 КЛАС

У завданнях 1-4 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Укажіть сполуку, з якою гідроген бромід реагує за правилом Марковнікова:

А  гепт – 3 – ен                             Г  бутан

Б  пент – 2 – ен                             Д  бут – 1 – ен

В  бут – 2 – ін

2. Виберіть реактив, який використовують для підтвердження подвійного зв’язку в органічних сполуках:

А  амоніаковий розчин арґентум (І) оксиду

Б  бромна вода

В  металічний натрій

Г  купрум (ІІ) оксид

Д  натрій гідроксид

3.  Виберіть формулу вуглеводню, у результаті повного згоряння якого об’ємне співвідношення вуглекислого газу та водяної пари становить 1:1

   А  СН4                    Б  С2Н4                    В  С2Н2                  Г  С3Н8

4. Виберіть групу сполук, які в окисно-відновних реакціях виконують функцію відновника:

А H2S, NH3, NO2, SO2, KBr

Б  HClO4, Fe(NO3)3, NO2, Mn2O7

В  HNO2, NaBr, K2CrO4, NaOCl

Г   CuO, H2O2, H2S

Завдання 5-6 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

5. Укажіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

А

 

Б

 

В

 

Г

 

      Реакція                                  Реагент                       

А дегідрогенізація                     1. бутан

Б гідрогенізація                         2.  етан

В крекінг                                    3.  ацетилен

Г дегідратація                            4.  етанол

                                                    5.  метанол

А

 

Б

 

В

 

Г

 

6. Установіть відповідність між дією гідроксид-іона на запропоновані катіони й ознаками цих якісних реакцій:

 

Катіони

Ознаки якісних реакцій

А  Zn2+

1. Зелений  осад

Б  Cu2+

2. Білий осад

В  Fe3+

3. Яскраво-синій осад

Г  Mn2+

4. Бурий осад

 

5. Світло-рожевий осад

 

Завдання 7-8 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бали.

7. Установіть послідовність реагентів, які мають взяти участь у перетворенні:

 

4

 

CH3 – CH2 – CH3CH3 – CH2 – CH2ClCH3 – CH = CH2 CH3 – CH – CH2

                                                                                  ¯                                   |         |

                                                                    CH3 – CH – CH3                      Br      Br

                                                                                         ½

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

А  KOH (спирт.)                                                                Br                                                                                                                                                                               

Б   Br2                          

В  HCl                                                       

Г   Cl2

Д  НBr

1.

 

2.

 

3.

 

 8. Установіть послідовність електронних структур частинок, що відповідає схемі перетворення Cl0 → Cl- → Cl+

А  1s22s22p63s23p4                       Г 1s22s22p63s23p5

Б  1s22s22p63s23p3                       Д 1s22s22p63s13p6

В 1s22s22p63s23p6

Завдання 9-12 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків

9. Цей елемент відомий людині з давнини, проте за відкриття однієї з його модифікацій була присуджена Нобелівська премія з хімії в 1996 році, а за дослідження властивостей іншої – з фізики в 2010 році. Назвіть елемент і ці модифікації.                                                                                                            3 бали

10. Дано схему реакцій

 6

 

2

 


4

 

5

 


 

 

7

 

    А                                              Y

 

1

 

                С          D →  X          

 

3

 

8

 

   

     B                                             Z

У трикутнику ліворуч усі реакції відбуваються без зміни ступеня окиснення, а в трикутнику праворуч – окисно-відновні. Визначте речовини та напишіть рівняння реакцій, якщо відомо, що:

–       речовина С містить 69,5% Барію; 6,1% Карбону; 24,4% Оксигену;

–       речовина D та X – нітрати;

–       речовина Z метал, зі сплаву якого з нікелем складається земне ядро;

–       речовина Y – оксид металічного елемента Z; у процесі розкладу 1,8 г X утворюється 0,8 г Y;

–       реакція 7 є основою доменного процесу.                                            10 балів                                                                                                                          

11. Навести та назвати за міжнародною номенклатурою ізомери (не менше 10) органічних сполук, що мають формулу С4Н7Br. Які види ізомерії простежуються на цьому прикладі? Добути один із ізомерів синтезом із неорганічних речовин.     

                                                                                                                              14 балів

12. Який об’єм вуглекислого газу виділиться у результаті спалювання суміші етану і пропану об’ємом 2,24 л (н.у.) та з відносною густиною за гелієм 9,95.

                                                                                                                              8 балівСоздан 04 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter