Хімія життя

 

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей

Конспект урокуТема уроку:  Електролітична  дисоціація кислот, основ, солей у водних   розчинах.

Цілі уроку:

 Навчальна: сприяти поглибленню знань учнів про електролітичну дисоціацію на прикладі розчинів кислот, основ і солей; формувати навички складання рівнянь дисоціації на прикладі розчинних кислот, основ, солей; пояснити, що зумовлює найважливіші властивості кислот і лугів;  уточнити визначення кислот, основ і солей у світлі  теорії електролітичної дисоціації;

виховна: сприяти вихованню культури праці, використовувати позитивний емоційний фон для підвищення інтересу учнів до вивчення предмету;

розвивальна: сприяти розвитку самостійності учнів, логічного мислення, пам'яті, уміння порівнювати, розвивати загально навчальні вміння та навички. 

Тип уроку:  комбінований, засвоєння вмінь і навичок.

Форми та методи  роботи: фронтальне опитування (хімічний диктант, гра «Хрестики нулики»), робота в парах, дискусія, моделювання ситуації, розповідь учителя, бесіда.  лабораторний дослід, самостійна робота.

Обладнання:таблиця „Розчинність кислот, основ і солей “,  реактиви: хлоридна кислота, розчини натрій гідроксиду, індикаторів( лакмусу, фенолфта-леїну,метилоранжу);

Очікувані результати навчальних досягнень:  учень розпізнає, називає й дає визначення поняття  „електролітична дисоціація “; характеризує властивості речовин із погляду теорії електролітичної дисоціації; пише рівняння дисоціації кислот, основ, солей.

 

 

 

 

 

 

 

                                             ХІД УРОКУ

І. Організація класу 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.  

Завдання 1                                                                                                        

      Хімічний диктант  вам необхідно дати відповіді на запитання одним словом.

1.Позитивно заряджений електрод — анод

2.Негативно заряджений електрод —катод

3.Спрямований рух заряджених частинок — електричний струм                                                              

4.Позитивно заряджені частинки —катіони

5.Негативно заряджені частинки —аніони

6.Речовини, водні розчини або розплави яких проводять електричний струм —електроліти

7.Речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричний струм_—неелектроліти

8.Процес розпаду електроліту на йони під час розчинення або розплавлення речовини —електролітична дисоціація.

 

Завдання 2

Гра «Хрестики нулики» ( додаток 1) Покажи виграшний шлях, що складається з речовин або розчинів, які не проводять електричний струм

                                                                                                                            

Виконавши завдання виконуємо взаємоперевірку завдань   по парах і в  лист оцінювання  ставимо по  1 балу, якщо відповідь вірна.

 

 

ІІ Актуалізація опорних знань:                                                                               

                                                                                                                      

        А як ви гадаєте:

  1. Чому електроліти проводять електричний струм?
  2. Який тип зв'язку характерний для електролітів? Наведіть приклади.
  3.  Який тип зв'язку характерний для неелектролітів?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми розглянемо властивості основ, кислот і солей у водних розчинах із погляду теорії електролітичної дисоціації. Отже запишіть будь-ласка тему уроку.  «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах».                                                                                                      

 

Для цього нам необхідно відповісти на запитання                           

1.Як відбувається дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах?             2.Які заряджені частинки визначають властивості речовин названих класів?                                                                                                                                                                    3.Як записують рівняння електролітичної дисоціації?

 

ІV.Вивчення нового матеріалу

   Відкрийте будь ласка зошити для практичних робіт.

   Електролітична дисоціація кислот

Інструктаж з техніки безпеки. Як працювати з кислотами та лугами?

Лабораторний дослід№1Виявлення йонів Гідрогену в розчині.

Досліди виконують по інструкції.

У три пробірки  влийте по  1-2 мл хлоридної кислоти. По краплях доливайте

у першу-  нейтральний лакмус,

у другу- метиловий оранжевий,

у третю- фенолфталеїн.

 

  Спостереження запишіть у зошити. Зробіть висновок, відповівши на  питання.   

 

1.Які індикатори можна використовувати для виявлення йонів Гідрогену в розчині?

2. Чому індикатори змінюють свій колір у розчині кислоти?

3. Яка заряджена частинка визначає зміну кольору індикатора?

Користуючись таблицею розчинності запишіть частинки, на які дисоціюють слідуючі кислоти:                                                                                            

       HCl↔H++Cl-

       HNO3↔H++NO3-                                           

 

Як можна записати загальне рівняння дисоціації всіх кислот?  

HX           →     H+           +         X- 

молекула      катіон              аніон

кислоти        Гідрогену        кислотного залишку

 

Яке визначення поняття «кислоти» можна зробити, виходячи з теорії електролітичної дисоціації. ( Кислоти –це електроліти, які у водному розчині дисоціюють  з утворенням катіонів Гідрогену й аніонів  кислотного залишку)

 

При дисоціації кислот утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотних залишків. Рівняння електролі­тичної дисоціації сульфатної кислоти виглядає таким чином:

Н24↔2Н++SO42-.

Сульфатна кислота дисоціює ступінчасто:                                                

Н24↔Н++ Н SO4- - І ступінь

      Н SO4- ↔ Н++ SO42- - ІІ ступінь

  1. Що є спільного у записах рівнянь дисоціації? (У правій  частині  присутні  йони Гідрогену)

 Висновок1. Властивості кислот визначаються наявністю йонів Гідрогену, які     створюють кислотне середовище.

 

Електролітична дисоціація основ

Лабораторний дослід2  Виявлення гідроксид -  йонів у розчині.

   У три пробірки наливаємо по 1- 2 мл натрій гідроксиду. І діємо так само як у попередньому досліді індикаторами.

   Що спостерігаємо тут? Запишіть спостереження і висновок у зошити.

1.Які відбувається зміна кольору індикаторів у розчині натрій гідроксиду?

2. Яка заряджена частинка визначає зміну кольору індикатора?                                                          

        Далі за таблицею розчинності складіть самостійно рівняння дисоціації слідуючих  основ:                                                                                          

NаOН   ↔   Nа+ + OН-

КОН   ↔    К+ + ОН-      

 

1. Як можна записати загальне рівняння дисоціації основ?( для лугів і розчинних основ).                                                                                                              

    МеОН      ↔     Ме+       +      ОН-

   молекула            катіон        гідроксид-

   основи               металу        йон

3. Яке визначення поняття «основи» можна зробити, виходячи з теорії електролітичної дисоціації.( Основи- це електроліти, під час дисоціації  яких утворюють катіони металічного елемента й гідроксид-аніони).

 

 Кальцій гідроксид дисоціює ступінчасто

Сa(OH)2 ↔  СaOH+ + OH-     - І  ступінь

СaOH+ ↔  Сa2+ + OH-         -   ІІ ступінь 

Розповідь учителя.

У кальцій гідроксиді найбільш полярним є зв'язок між Кальцієм та Оксигеном, отже, у розчині саме він буде розриватися. Зв'язок між Гідрогеном і Оксигеном є слабкополярним (різниця електронегативностей невелика), отже, при дисоціації він розриватися не буде.

При дисоціації основ утворюються катіони металів і гідроксид-аніони. Рівняння електролітичної дисо­ціації основ виглядає так:

Са(ОН)2↔ Са2++2OH-.

1. Що є спільного у основ?(При дисоціації утворюються гідроксид-  йони).

Висновок 2. Властивості основ визначаються наявністю у розчин гідроксид- йонів,  які зумовлюють лужне середовище.

                                                  Дисоціація солей

  1. 1.     Яким загальним рівнянням можна записати дисоціацію солей?

МеХ    ↔        Ме+                 +         Х-

    молекула          катіон                 аніон

     солі                 металічного        кислотного

                             елемента              залишку                                          

 

  1. 2.     Яке визначення солям можна дати з точки зору теорії електролітичної дисоціації? (Солі –це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічного елемента та аніони кислотного залишку).

Користуючись таблицею розчинності запишіть частинки, на які дисоціюють:                                                                                  

KCl→K+ + Cl-

Na3PO4↔ 3Na++ PO43-

Al2(SO4)3 ↔2 Al3+ + 3SO42-

V.Узагальнення й систематизація знань

Запис опорного конспекту на дошці й у зошиті:                         

Класи неорганічних сполук з погляду теорії електролітичної дисоціації.                                                               Н+-   (кисл. залишок) 

Кислоти               речовини, що дисоціюють

Основи______     із утворенням                                Ме++ОН-                                         Солі                                                                          Ме++ Х-   (    кисл. залишок   )

 

Зміну кольору індикаторів зумовлюють:

Для кислот- катіони Гідрогену Н+

для основ – аніони гідроксид-йонів ОН-

 

 

Самостійна робота за варіантами                                        

Написати рівняння дисоціації.

ВаріантІ

     Na2SiO3, HBr, LiOH, Вa(OH)2.                                                              

           Варіант ІІ

   ZnCl2, HI, MgSO4, Mg(OH)2.

VI.Підбиття підсумків уроку                                                        

 

VII.Домашнє завдання Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 24 ноя 2014. Создан 23 ноя 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter